Actualitatea consulatului

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE, pentru anul universitar 2017 – 2018

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2017 – 2018

- METODOLOGIE -

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS).

Criterii de calificare: cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază dealte programe de burse. Solicitantul de bursă nu trebuie sa dețină cetățenia română.

Bursele se acordă pentru 3 niveluri de studii:

a) licenţă: Acest program se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare echivalente, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă. 

b) masterat: Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare/postuniversitare, se derulează pe o perioadă de 1, 5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii.

c) doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor studiilor universitare/postuniversitare – program de masterat, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat. Admiterea la doctorat este condiționată de promovarea examenului de admitere.

Mai multe informații sunt disponibile în  ANEXA 3.

Domeniile de studii sunt următoarele: ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte vizuale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați ANEXA 4.

Limba de studiu: În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, MENCS a decis ca beneficiarii burselor acordate de statul român să studieze doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor suplimentar pentru studiul limbii române. Studenţii care declară că au cunoştinţe de limba română trebuie să susţină un examen de limba română organizat de instituţiile de învăţământ superior sau să prezinte un certificat de competență lingvistică nivel B2, conform cadrului european de referință a limbilor.

 

2. Demersuri pentru depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice.Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MENCS, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

 

3. Calendar de înscriere

Calendarul de înscriere începe cu 20 decembrie 2016, candidatul având obligaţia de a se interesa asupra condiţiilor pe lângă misiunea diplomatică unde doreşte să depună dosarul. Data limită de depunere a dosarelor este comunicată de fiecare misiune diplomatică.

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, până la 20 martie 2017.

Dosarele incomplete sau cele care nu respectă domeniile de studii și metodologia sunt considerate descalificate şi nu vor fi evaluate de comisia MAE. Dosarele candidaţilor respinşi în urma evaluării comisiilor MAE şi MENCS nu se returnează.

Dosarele depuse direct, la registratura MAE sau MENCS nu sunt luate în considerare.

 

4. Documentele necesare pentru completarea dosarului

Dosarul de candidatură la concursul de burse trebuie să cuprindă următoareledocumente:

4.1. Adresa oficială din partea misiunii diplomatice a ţării de origine acreditată la Bucureşti sau a misiunii diplomatice a României în ţara de origine sau de reşedinţă ;

4.2. Formularul MAE (ANEXA 1) de cerere pentru o bursă de studii în România, completat corect;

4.3. Formularul MENCS (ANEXA 2) de cerere de eliberare a scrisorii de acceptare la studii ;

4.4. Copii legalizate ale diplomelor de studii obţinute (bacalaureat sau echivalentul acestuia + diplome de licență, masterat, doctorat, dacă este cazul) şi traducerea legalizată a acestora în una din limbile: engleză, franceză sau română română,  dacă este nevoie;

4.5. Copii legalizate ale foilor matricole ale studiilor absolvite şi traducerea legalizată a acestora, dacă este cazul;

4.6. Copie legalizată a certificatului de naştere şi traducere legalizată în una din limbile: engleză, franceză sau română;

4.7. Copie după primele 3 pagini din paşaport;

4.8. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu are boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu studiile solicitate;

4.9. Curriculum Vitae al solicitantului;

4.10.  Fotografii recente – 2 bucăţi, format paşaport.

 

5. Procedura de analiză a dosarelor şi selectarea bursierilor

MAE analizează corectitudinea întocmirii dosarelor şi prezintă dosarele eligibile Comisiei de selecţie organizată în cadrul MAE. Dosarele selectate de  Comisia MAE vor fi transmise Comisiei MENCS. 

Membrii celor două comisii evaluează dosarele de candidatură după competenţele ştiinţifice ale candidaţilor, precum şi după domeniul de studii ales.

Comisiile vor aproba, în limita numărului de locuri, lista candidaţilor acceptaţi.

 

6. Anunţarea rezultatelor

Rezultatele concursului de burse vor fi anunţate până la data de 30 iunie 2017 fiecărei misiuni diplomatice care a transmis la MAE dosare de candidatură. Vezi Anexa 3

ANUNȚ IMPORTANT

17.07.2017

În perioada concediilor de odihnă (august-septembrie), Consulatul României la Vancouver nu își întrerupe activitatea oferind aceleași tipuri de servicii …

Demersuri în sprijinul cetățenilor români care intenționează să călătorească în Canada, începând cu data de 1 mai 2017

29.04.2017

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că, începând cu data de 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut, în ultimii 10 ani, o viză de…

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

02.02.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

18.01.2017

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul…